All times are UTC [ DST ]
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 
Author Message
  Offline
 Post subject: Old Östron Hymn
PostPosted: February 12th, 2017, 9:54 pm 
User avatar
Count

Joined: October 14th, 2016, 11:54 pm
Posts: 115
Location: In the clouds
Nǣfre Beþurfe Alætean þē

Wé béoþ ne cuman ferhþlufu.
Þu ácnæwest laga, ond ácnæwe swilce.
Fullu mægræden biþ hwæs áhoge.
Þu géate fram ænig oþres menn.
Ic ángilde beþurfe to ácwiðean þīn hwo gefréde.
Beþurfe Þu ácnæwest.

Nǣfre beþurfe to álætean þē.
Nǣfre beþurfe to áþwítan þē.
Nǣfre beþurfe to ymbiernðan, ond to áswícan þē.
Nǣfre beþurfe to gebylgan þīn hreám.
Nǣfre beþurfe to ábéodan.
Nǣfre beþurfe to líegan, ond to áderan þē.

_________________
Lord Cynefrith Kalo Arataefia of Northubeorc
Eorl of Gelderlond, Protector of the Östrons
Knight of the Order of Östlond in Gelderlond
Student of the Gildscype Scytera (Archers' Guild)


Top
 Profile  
Reply with quote  
  Offline
 Post subject: Re: Old Östron Hymn
PostPosted: February 12th, 2017, 10:29 pm 
User avatar
Duke

Joined: May 30th, 2015, 6:01 pm
Posts: 1332
Location: Michigan, USA
I just got rickrolled, didn't I.

_________________
Guardian of Casadia
Master of the Slayers Guild
Minister of Hermertian History


Top
 Profile  
Reply with quote  
  Offline
 Post subject: Re: Old Östron Hymn
PostPosted: February 12th, 2017, 10:51 pm 
User avatar
Duke

Joined: June 1st, 2015, 12:47 am
Posts: 720
Nǣ̮̋̐ͧͭͯͦͤ́f̣̦̗͖̱͘r͇̠̘̙ͣḙ̷̤̤ͧ͆ͮ̒̓̌̚ͅ ̠ͪ̑B̷̼̯͇̩̩̌͆̐̏̿̓ͫe̗̝̩̱̼͚̙̅̎̆̾ͩ̓͒þ̲ͨ̈̒ͯͫ̈͢u̶̟͇r̖͈̣̥͂ͅf͓̻ͤ̾̅̏̏̓͠ę̠̳̫̬̺ͫ ̰̭͓͆ͮ͘Ä̯̯̂ͯ̉̌l̘̻͎̰̋͋̃̓͑̉͠æ̵̮̟̭̙͕̇ͩͮ̆t̫͔̹̤̮̿eã̖̋ͪ̒ͨͮ͠n̫̦͔̼͎ͪ́̓ͯ̿ͩ̚ ̼̳̊̃͋̀þ̯͒̃̄͆́ē̤̳̯͕̺
̥
̼̦̙̠̖̟̆̏ͭ̿͞
̵̬̟̩͚̲͗̿̐ͬ̎ͫW̗͐̓ͦͤ͗ͤ͌é̓̊ͣ̎ͮ̽́ ̟̞͍̀b͙͍̒́͢é͓͍̳̗̗̤̉̿ͬ̿̿̌͊o̒̀̏ͬ̓ͣ͜þ͍͓̰̫̞̙ͫ̎ͧͪ ̢̪͓̓n̴̜ͣͭͨͫ̊̄̏e̜̤̭͖̩̔̿̈́̋̀͆́ ̟ͣͯ̕c̷̻̺ṳ̭̫̘̏ͪ̓ͅm̱̯̦͖̜͙̻ͤ̋̓ͪ̊ͣ̄ȃ̼̜̘̔ͬͪ̇͝n̴̻͍̺̯̪̈ͮ ̥̤̰͑ͨ̀ͬ̾͢f̧̬̜̘e̱̱͛ͮŕ̦͈͕̳̜̱̜h̞̠͎̭̗͟þ̹͐͢l̗̙͎̿́̋̓ų̅̐f̶ǘ̱͊͛̀͆̀ͪ.̈́ͯ͐͛̊ͫ͏̣
̸͙̆̽ͣ͂̄̈́Þ̈́̓ͯ̏̅̂͆҉ụ̥̲̳ͦ͑͑ ̭͇̮͇͎̳á̍̓c̣̭̞̮̬̑͗̕n̠͍͙͈̳͚͎ͫ̎̾̓ͦæ̼̙̩̦̟̙̼͌̔w̧̩̃͌̄̂͋ͤ͊e̢͎͍̠s̜̫̬̩̑͋̓t̟̰͚̹̑͆̍ͅ ̟̭̦̰̖̍̉́l̶͆͑̍̓̾̚̚a̟̩̗̯g̥̟͚̳͊̑͜a̬̪͉͎̓̀ͮ̄́,҉͚̦ ̿ͫ͒҉̩̗̪̘͙̗͍ọ̶͕͚͍̭̎̇͌̐ͪ͂n̷̝̝͚̆̄̊̾ͭ̔d̻̻͚̙ͥͪ̈́́́ ̠͔͓̎̓ͪͨͬ̿̌̕á̩̜̥͚̂ͫc̻͇͉ṅ͕͉̜̦͚ͭ͜æ̧̘̤͖͙ͭ̀ͧ̆w͔̪͊̏̋ͫ̿e̜̪͍̲̬̠ͪ̒ͧ͋͝ ̧̭̗̯̝͔͐̽̍ͩͦ̉s͉͖͖̙̦ͪ́w̥̲͍̺̌i̴̬͔̜͉̜͂ͥͅl͙̜̭͉̗ͧ̌͂̊͟c̖ͯ̋̉̄̑è̟̥̹̖̦̭ͅ.̲̬ͤ̀͋̅ͧ̍
̳͕̥͇̖̭͕͋͆̀̾Fͦ͆ǘ͍̼̝̮̪͆̍̈̏̆ͅͅl̗̟̲̦̱͗͠l͌̈̅̈̄̀u͎͎͈̓̋̉ͪͥͬ͟ ̺̱͕͑m̂ͥ̄ͣ̓͗̈́͢æ̪̳̤̮̯̾ͤ̅ͣ̉́̚g̥̘̬̪̫͚͍͟r̫͑ͣ̄̚͞ͅæ̬͋ͨ̋͌̀ͬ̍d͍̠͔̑̎ẽ̵̥̟̭̇̇̍n̲̞̤ͮ͞ ͎͕̑̃̽͐ḇͫ́̌̒ͩ̊̿ī̩̙͔̬̍̍ͩͤ͑þ̹̭̜͎̫̤ͅ ̧͈̰͇͊h͈̯̤͚͙̒̇̈́̍̊̊ẅ͖̻͙̪̦̫̄æ̮͉͕̀s̺̤͎̗͌ ̦̤͇ͪ͗ͤá̹͔͉̙̰͠ẖ̴͕ͪ̃͒ơ͙̹͓̥ͪ̾̌ͮ̋̐g̤̙͕͊̏ͤͪ͑̌̔e̖̩̅̄̽͊̅̍ͥ͘.͙̻̩̪̠̇̆ͫ̾͒
͖̺͋͑̏Þ̩̗͖̣̠̐͢u͇̭̟̙̦̓͑̌̀͗ ͍̼g̤̳̅é̡̯͔̦ͧ̂͂̆ȧ̡͎̦̫́̄̀̅t̤e̛̳̖̘͉̍̌̇̃ͅ ͉̳̜͉ͬ͌f̂ͥ̋͋ͥͥ̃͢r̛̬͛̊ͨ̄̚ą̼͖ͩ̈̔ͬm̈̔ͫ͜ ͈̓̋͒ͭ̈́ͧæ̂̎̌ͭ̈̇͏͎͙͔̘n̡̳͓̩̙̭̉̌̄̊i̒́̓̉҉̪̪̼̺͉̲͉g̷͚̝̞ͮ̊ͨͥͪͮͅ ̷͍ͦ͊͌̐o͖̜̮͍̬̞̊̄ͦþ̓͏̺̠̰r̲̘̼͉̟̰͍͊ͮ̈̈́͊̚ē̸̫̹̰ͥͫ̎s͔͐̌̕ ̿m̷͙̳͎͇̤̥̯̄̏e͋̿̾ͭͤ҉̻͕̫̲̝̫ͅn͕͓͖̜ͯ̓͠n̙͕̖̬̲̲.̷̲̗̮̈́
̮͖͓̫ͅÌ̤ͬͨ͐̓̕c͔͟ ̺̰̪͕̤̊̏͞á̠̤̰̺̙͙̙̓n͓͙͕̩̻̦ͩ̋g̡̲̲i̗̥̖̤͓l̳͈͉͍̗̪̉̔͐̑ͅd̸̄̅͛͆̃̔ė̦̲͕̺̩̮̫ ̰̻ͭͤ̏͗ͪ͑b̏ͭ͋ͩ҉͇e͉ͮ̀̿͑ͫ̈͒þ͆̇û̠̜̦̥̘̬̽̍͊ͣ̇͗ͅr͖̉̎̌̏̇̄̄͟f̟͒̒̓̉ͯͤe͛̚ ̵̳̼̼̇̒̿̋̃ͅt̻̗̿o̟͗ ͉̞̦̫͉ͮ̿ͮ͒ͩ͆ͥá̜̞͇̠̔ͪ͑́͗c̺̟͔̱̪̬̜ͭ͑̐ẅ̰̤̖͒̎ͦͩ̊ĩ̠̯̞̼̥̀̋ͭͯ̾ð̲̩̖̟̞͖̥ͪͨ͌e̤̿̓̃͊̋̍a͕ͨ̆̌̉̚͞n͇͉ͤͭ̃ͤ̓͒̚ ̼̜̮ͨ̅ͫ͆͌͡þ̖̬̌̑̏͆̈́ī̒̀n̺̱̭ ͍̩̉ͨ̐h̤̥̪ͮͅw̍͏͚̜õͫͯ̄̉͏̫ ͉͙͆͐͑ͮ͗g̥̝ͯ͝ȅ̷͈̗̱͇̽̅ͫͣ̽̚ͅf͇̓̔̌͐͌̏r͉̠͉͔ͪé̸̳͇̘̿̉ͥ̑ͮ̾͊d͚̪̞̩̮͖̪̊e̫̤̗̩ͮ̂̎̋̀͐̅.̡̺̟̦̖͇̯͖͂ͪ̓
̹̪͈͍̾̆̇͑ͯ̋͑B̿̓ͫͯ͋͏̪͎̝e̞̮̰̮̓ͬ̇̿͐̂þ̷̥͙͇͚̥͙̜ͯ̌̂̑ͤ̇u̳͎͢r͚̫͍͚͖̮̼͗̋͝f̽͒͆̓̄̇̇̀e̷͉̳̪̫̝̥̠ ̖̤̹̰͎͖̰̊̆̅ͭ͆̇̓Þ̖͔ͭ̎͑ͣͬ̅̑ǘ͙̮̒̽̇͌̉ͮ͡ ͬ͋ͬ̈͑̐̚͡á̜̱͍͎̳̯̈̉̚c̦̝̖̩̒̓͋̀n̮ͬ͑̓æ̃͑̂͐ͣw̠̗͒̈̌e̩̺͆͋ͣs̅̿ͯ̏̚t̮̝͖̤̦ͭ̽̿.̴̮̠̬͔̭
̼̻̖̼͎͈͈ͧ̿̓ͣ̇̃
̗͚̇ͩͅŅ̳̣͖̮̠̪̲ͨ̌̈́ͤͯ̀ǣ̶̬̘͉̗̅̋ͪͮͫ̾f̨̬͎̘̮̯̪͙̋ͦ̆̿ͦr̄́ͥ̂eͦ͊ͦͣ̊ͫͮ͞ ̾͆̋̚͟b̻͙̳̾̚e͔͙͇̩̖̙͂þ͇̀̽ͣu̥̣̣̙̯̺̤͝r̰̜̖̼͕ͧ̃ͥ͟fe͍̬͖̯̟̔ͪ̿̑͛̈ͫͅ ͙̗͉̟͔̖͗̇͆ͪ̂̆̓t̵͎̯̹̘̤͚͑ͧ͗ͮͩͭo͍͓͉͇̞̙̝͑̎ ̢̤̌̎͆ͥ̆̂̏á͙̙̐́͐̆͑l̊̈̊ͧͪͫͦæ̷̣͔̙͇͓͍̙ͩ̚t̶͇͖̖̹̤͚͍̾̉̉e͓͉̹̔̍a̜̲̦̯̯̅̓͊̀n̖̰̼͍͔̮̖̍̿͢ ̩̝̳̟̝̺̆̓ͣ͡þ͉̠̲͚̅̈́ͅē͛̄͌̃̆͒̚҉̱̰͓.̟̭̼͑ͧ̓͋͛̾́
̱̻̖̰͈̻̗͊̾́ͫ͊ͧ͟N̳̻̰̲͎̥̰̈́̽͞ǣ̻̖͕̖̩͉̜͊͒͋ͯf̛̤̙̈͑̽̇ͅr̹̫̯̩͉̗ͫe͌ ̝̭͎̭̺ͪͭ̽ͯ͜b͈͐ḛ̞̰̰̙͊͡þ̀̓̿ṳ͎͚͙̙̀r̺͉̗͈̙̬̥̽͂̎f̵̰̯͖̤̳̱͌̉̉̈́̚ẹ̡̖̀͑̈ͫ ̛̮̖͙̘̈́̋͑ͬͪ̊̑t̝̮̟ǒ̸̹͍͓͍̺͚̲̉̌ ͋͑̑̿̍̈́̕á͔͔͕͕̯̮̈̽ͨþ̥̜̖͔̞͢w̼̭̖̭̪ͥ͐̄̈́̈̉̚í͖̞͚̘ͨt̠̙̊̈͜ͅǎ̪̺̋ͭ͌̊͟n̳̼̭̣͔̪̊̽̔ ̵̖̠̥̹̘̭̣̃̓͆þ̶̔̂̔ē͚̙͖ͦ̐ͮͬͯ̈́͠.̲̟̹͂͌͂̊̉
̨̜͋̏̃ͨͬ͊N̝̭̄ǣ̵̩̎̿̌ͅf̹̣̘͗̓͆͆ͯͧ͢ȑ̯̠̱̙̋e̍̾ͬ̿ͭ̀ ̪ͯ̉̂͒͆̆ͦb͕ͣ̄̑̑̈̚e̙̠̥͕̟̖̒̐͜þ̷͔̪̣̤̭̿ͬ̽̿ͫͅṳ̝͇ͤ͂̿ͬͩͯ̏͝r̛͎̫f̤̻̞͇̦ͧͩ͂͐ͩ̚̚e̷̫̯̝̟̜͑̓̋ ̙̈̾̈́̀̇̾ͅt̲̹̟̮ͭ̄ͣͪ̓ͯ̓ͅo̺̝̓ͩ̏͑̈̎ ̦̪͙̰̻̮͂̊͛ͯ͘y̡̩͍̬̰̫̤̘̓́̿ͫm̝̩̗̋̈ͫb̼̟̟ͩ̀̑ͯͣ̂̓͢ȋ̖̮̿e͏͖̜̭̺͇̙ŕ̗̹͇̞̎ͭ̄͐ṉ̢͈ͬð̶̺̹̼̠a̜̲̖͓͕̫̙̿̆ͣ̑nͥͥ,̰̟̘ͬͬ̅̎̋̾̉ͅ ͕̯̠̇̅͛̊̅̈ọ̹͕͙̀n̪͍̤̰͎̽͒d͚͢ ̡͔̣͇ͧẗ̛̼̫̈̽ͩ̋̾o͓͚̰͙̤ͩ̚ͅ ̒͒̇á̩͉ͪ͂ͨ̈̿͗sͧͣ̈̾͗͋ͣ͏̣̩w̵͙̼̍̆̎í̺͖͌̋͂̓ͪͥͮ͝c̥̥ȧ̪͎̝͚n͕͚̣̩̱ͤ ͙̯͈̌̌ͨͯ̂̐̾͟þ̷͗ͭͦ̏̓̓ē̠̙̦͈̤̾͌̓.̛̼̰͎̅̇͌ͥ̇͒ͬ
̳̹̙̣̗̣N̸̰͉̟̥̉̌ͣͨ̍͛̑ǣf̵̰̘̝ͪr̶̂̎̌̑ͥ͗e̡̫̞̿̑̆̏ ͗ͨ̐̄́͑͏͇b̯̲͔̙ͩ͗͂̏͛̔̚e̫̹͚͖̫̋̀ͅþ̱̦̠̄ͨ̊ͤ͑̏̋́u̞̲̼̻͉̼̩ͫ͊ͯ͌͗̐r̬̮̈́̊̀͝f̖̳̙͠e̘ͫ͑͆͛̂͗͘ ͈̳̬̎̂ͥ̕ṯ̩̲̮̖̼̽̐͆́̎o̹͓̘͍̮̼̅ͤ̄̃̚ ̮̇͊̄̆g̢̹ͨ̑̒̆eͮͬ͂b̢ͫ͛̒̒̚yͫͦ͐ͩ̐͛̋l̴̞̗͌ͣ̂͑̽̔g̸͉̀ä́̄ͣ̏̾͢n̗̾̉͒̆͒̉̒ ̛̳͖͉̾̄þͩ͌̋͊̌ͩͬ͢ī̻͆̒̒n̪͇͔͙ ̭̳̜͔͈̳̺ͩ̽̌h̙̝̮̄ͧͭ̒ͮ̆͑r̘̦̺̫̩͈͊̇ͧ̓͑̂eͨ̉͛ͨ̊҉͓̭͕̮á̛͇̙̩̽̾̅m̓̆ͫͤ̚͏͖̬̗̗ͅ.̖͍̮̬̖͐̎̑͝
͔͚̱͕͔͈̲͐͡N͑̋̏ǣ̪ͮf͖͈̬̺̖̟̀͋̊̆̓͑̓͜ṙ͍̄̉ͨ̽͐e̞̱̝̪̮͋ͮ̕ͅ ͓͓̱̬ͥ̎͜b͓͉̩̟͎ͦ̑̄͂̍ê̄ͨ́̐͏þ̸̭̖̬͇͔͖̹̐͊̑͌̐ͫu͖̙͛r̳̭̘͎̟̼ͥ͊̏̍̈͘f͐̊̚e͍̲̖͇̊͛̄͠ ͎̣̰̲ẗ́͋o̻̠̟͍̙ ͜á҉͚̳̖b͓̘͔̳̻̺͛ͣ̉͂̆é͖̙̯͉̟ͤͤo̢̪̼̜̻̺͎͊ͥd̷̜̺͇̰̤͎a̶̙ͨ̈́͊n͔ͫ̓͛̈ͣ͜.͎̓̐͛̄ͩ
̰Ñ̦̊ͣͭ̒ǣ̵̩̏ͪf̴̲͍͔͓̎ͦ̋̋̆ͧ͑ř̷̇͐ͬͬ̚e̩̫̰̩̦̳͂̑͛ͭͫͯͫ ̣̘̽͐ͩͥ̃b̉̀e̥̟̍þ̵̹̫̹̒u̥̲̱̥̰̤͆͊͒͒̐͘ͅřͅfͩͤ̀ͫͧ̎͂͠eͦͯ̃ͫͨͬ͒͠ ̘̤̼͎̯̔͑̍̃͡t̛̗͍̺̹̱̝͗̒̅o̘̣̖͔̿ͩ̀ͅ ̴̞͖ͣ̎ͅl͚̩͎͒͛̑̇̉͂í͉̬̎͑̚e̼̣̪̫͕̮̝ͫ́̄̐̾͗̆g̿̌ͮ̔ͅa̴̝̯͈̲ͪņ͖͕͖͒ͬ́ͅ,̱͍̇̀ͤͨͅ ̰̳̫̩̇͊̃ͅo̧̼̬̟̰̭̦̣̍̽n̘̻̈́̕d̺̤̜̣̰̤̤̽̓͛̿̂̎̐͞ ̗̠̭̥̩̦̯̄to̢̦͈̖̼̤̩̺̿ͣ̒̌̒ ̰̜͗ͧá͈̗̪̖̩̗͙ͣͪ̿̉̌̒̕d̬͔̱̬̪e͙͙͚̦͕ͨ̋͘r͓̬̼̬͍̗ͣ̋̒̂͆ẫ̢͙͖͚n̤͇̼͚̯̝̆͆ͅ ̞͕͈͖̞̮͐̌̄ͥ̊þ̧̲̤̜͎͇̈́̽̒̽̈ē͈̦͚͚͓̿ͬ̇͘.̵̤̺̔̀̂ͮ̆͑

_________________
Ulrik Gunnarson
Duke of the Gathered Races of Hermertia Homeland (GRHH)
The Chairman of the GRHH Co.


Top
 Profile  
Reply with quote  
  Offline
 Post subject: Re: Old Östron Hymn
PostPosted: February 12th, 2017, 10:53 pm 
User avatar

Joined: April 28th, 2016, 6:15 pm
Posts: 2001
Location: California
next level

_________________
Ealdorman Cerdic Beoden Accynnafon of Östlond
Runner Up of the Glas Claddach Boat Building Competition
Minister of Justice


Top
 Profile  
Reply with quote  
  Offline
 Post subject: Re: Old Östron Hymn
PostPosted: February 13th, 2017, 4:36 am 
User avatar
King

Joined: June 4th, 2015, 12:02 am
Posts: 259
ಠ_ಠ

_________________
King Tiber Elenvar, third of his name.
Lord of New Isilioth
Lord of Elenya
Blood of the Ancient Kingdom of Isilioth
Grandmaster of the Drachenfeuer Order.


Top
 Profile  
Reply with quote  
  Offline
 Post subject: Re: Old Östron Hymn
PostPosted: February 27th, 2017, 11:16 pm 
User avatar
Duke

Joined: June 1st, 2015, 12:47 am
Posts: 720
ಠ_̢ಠ

_________________
Ulrik Gunnarson
Duke of the Gathered Races of Hermertia Homeland (GRHH)
The Chairman of the GRHH Co.


Top
 Profile  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 

All times are UTC [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Imperium - Modified by Rey phpbbmodrey